loading...

Niko Luoma: Future Me

Untiteled Kairos Nr. 1, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 111 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 1, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 111 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 2, 2009. C-Print/ Diasec, 116 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 2, 2009. C-Print/ Diasec, 116 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 3, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 97 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 3, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 97 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 4, 2009. C-Print/ Diasec, 127 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 4, 2009. C-Print/ Diasec, 127 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 5, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 93 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 5, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 93 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 6, 2009. C-Print/ Diasec, 125 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 6, 2009. C-Print/ Diasec, 125 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 7, 2009. C-Print/ Diasec, 114 x 93 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 7, 2009. C-Print/ Diasec, 114 x 93 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 8, 2009. C-Print/ Diasec, 133 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 8, 2009. C-Print/ Diasec, 133 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 9, 2009. C-Print/ Diasec, 136 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 9, 2009. C-Print/ Diasec, 136 x 110 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 10, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 115 cm, Ed. 5
Untiteled Kairos Nr. 10, 2009. C-Print/ Diasec, 110 x 115 cm, Ed. 5